Báo cáo Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin – Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Quý 3 2021 kèm giải trình

Bấm vào dòng này để xem Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm tài chính 2021
Bấm vào dòng này để xem Giải trình Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm tài chính 2021
Bấm vào dòng này để xem Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm tài chính 2021
Bấm vào dòng này để xem giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm tài chính 2021

Công bố thông tin – Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2021 kèm giải trình

Bấm vào dòng này để xem Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm tài chính 2021
Bấm vào dòng này để xem Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm tài chính 2021 2021
Bấm vào dòng này để xem Giải trình Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm tài chính 2021
Bấm vào dòng này để xem Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm tài chính 2021