Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Halcom Việt Nam 2021 thông qua đề xuất phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công ty CP Halcom Việt Nam (mã CK: HID) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vào ngày 15.7.2021 và họp trực tuyến vào ngày 18.7.2021 với sự tham dự của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty, Ban kiểm toán nội bộ và các cổ đông.