Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên Halcom Việt Nam 2022

Công ty CP Halcom Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vào ngày 30/9/2022 và họp trực tuyến vào ngày 4/10/2022 với sự tham dự của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, Ban Kiểm soát và các cổ đông.