Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Halcom Việt Nam thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ  

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khoá XV, sáng nay, 6.1, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là dự án Luật sửa đổi, bổ sung 8 Luật – PV).